Selective Retention and Controlled Release Behavior of a Temperature-Sensitive Imprinted Polymer Monolith for Diosgenin
LIU Meijun, PENG Yuting, XIAO Zhenyi, ZHOU Xiaohui, JIAN Yuxuan, MAO Lin, LI Hui
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2024, (1): 48 -55 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2024.01.009

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ