Planetary Equation of Motion and Perihelion Shift of Mercury: Based on Newtonian Theory of Gravity and Relativistic Dynamics Theory
MI Ligong, ZHANG Li,YANG Jianghe,XIE Quan,LU Junwang, ZHU Zenghui,LUO Juanjuan
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2020, (4): 50 -53 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2020.04.009

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ