AHP-GEMS Model Establishment for Chinese Giant Salamander Industry Cluster Competitiveness Measurement
TANG Yexi,ZHUO Qi,ZHU Shenhai,LIU Xiao,XIE Wenhai,ZHOU Shengfang
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2019, (3): 73 -78 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2019.03.014

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ