An Attack Strategy for the Perfect Quantum Seal
HUANG Jiang,ZHAN Qiang,LIN Meiping,WANG Shihong,HUANG Rong,WU Huixian
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2019, (1): 39 -43 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2019.01.010

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ