Evaluation and Countermeasures of Sustainable Development of Mineral Resources in Xiushan County
TANG Yexi,ZHOU Qi,TUO Qing,ZHU Shenhai,LI Yuefeng,ZHAO Qingqing,DING Yulan
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2016, (2): 64 -69 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2016.02.016

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ