FEA on Settlement of Pile-Supported Georeinfoced Pavement
ZHOU Jing-Zhou, MA Shi-Cheng, ZHUO De-Bing
journal6 . 2014, (4): 50 -53 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2014.04.012

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ