Criteria of the Uniform Continuity of Two-Variable  Functions
HAO Zhao-Cai, ZHANG Xin-Qiu, LI Hui-Ping, ZHANG Guo-Qiang, MING Wen-Yan, LV Ya-Nan , XU Long-Xin
journal6 . 2014, (2): 1 -2 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2014.02.001

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ