Effect of Buffer Layers on the Properties of Al-Doped ZnO Films
LI Chang-Shan, ZHAO He-Ping, XIAO Li-Juan, HAO Jia-Wei
journal6 . 2013, (3): 31 -34 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2013.03.007

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ