Preprocessing and Segmentation for Urinary Sediment Cell Image
ZHANG Xiao-Qin, LI Yi, XIAN Xue-Mei, HAO Bao-Qing
journal6 . 2012, (4): 49 -52 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.04.011

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ