Dynamical Behavior of  Whispering-Gallery Cavity Optomechanical System
LI Xiao-Juan, WU Yun-Wen, PENG Jun
journal6 . 2012, (2): 45 -49 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.02.011

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ