The Properties of Dark Matter and Dark energy and Their Correlation
JIAO Shan-Qing, XU Di-Yu, GONG Zi-Zheng
journal6 . 2008, (1): 54 -57 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ