Applications of Web3D New Technology in Modern Distance Education
YANG Xi-Shu, LIU Huai-Yu
journal6 . 2008, (1): 47 -50 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ