Competitiveness Evaluation of Tourism Industry Cluster of the Hunan-Hubei-Chongqing-Guizhou Border Region
WANG Zhao-Feng, YU Han, YANG Wei-Shu
journal6 . 2012, (1): 98 -103 .  DOI: 10.3969/j.issn.1007-2985.2012.01.025

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ