Token Ring-Shaped Net of Quantum Teleportation byUsing Three-Particle GHZ States
ZHOU Xiao-Qing, WU Yun-Wen
journal6 . 2009, (1): 56 -62 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ