Physico-Chemical Properties of Hydrolysis Products  from Channel Catfish Skin
HUANG Cheng, CAO Guang-Hui, YIN Hong, LI Yong-Ping, LIU Zhen-Cheng
journal6 . 2010, (1): 87 -90 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ