Synthesis of Cyclohexyl Propionate Catalyzed by Ferric Sulfate Hydrate Under Microwave Irradiation
CHEN Xiao-Yuan, ZHOU Yi-Bo, WU Xian-Wen
journal6 . 2010, (1): 83 -86 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ