Charge Pump PLL Circuit Design and Performance
LI Bing, HUANG Zong-Hao, WU Jian-Hui
journal6 . 2010, (2): 64 -68 . 

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ