Mechanical Properties and Stability of Single-Layer Reticulated Shell with Holes
WANG Jianxing, LIU Ge, ZHANG Pengyu, ZHANG Zhaowei
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2023, (5): 57 -63 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2023.05.008

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ