Named Entity Recognition of Diabetes Online Health Community Based on BERT Model
LIANG Yujin, FU Chuanshan, CHEN Jinsong, CHEN Ming, ZHOU Yue, XU Qian
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2023, (5): 28 -34 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2023.05.004

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ