Study on Traditional Medicinal Preparation Technology of Jixiang Cough Ointment
LI Jin, LUO Yuanqiang, WU Yizhen, PENG Yong, HUANG Li
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2022, (5): 83 -88 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2022.05.013

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ