Chemical Constituentsfrom the Aerial Partsof Dichrocephala benthamii
ZHANG Yue, WEI Hua, CAO Xinjie, LIU Hongyu
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2022, (4): 87 -91 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2022.04.015

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ