Photocatalytic Degradation of Bisphenol a by Sulfur-Modified Cadmium-Rich Biomass Carbon
CAO Jiaji, WANG Ping, LING Dingxun, HUANG Chao
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2022, (4): 72 -80 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2022.04.013

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ