Ultrastructure of Cymbella subhelvetica Krammer
LONG Jiyan, LIU Bing, XU Sanmei, TANG Haipeng
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2022, (4): 67 -71 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2022.04.012

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ