Application of an Optimized NGM (1,1,k) Model in Domestic Energy Consumption
SHI Jiyu, YU Siyao, YI Yeqing
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2022, (4): 27 -33 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2022.04.006

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ