Multiple Linear Regression Analysis of Influential Factors for Cotton Yield in Changji Prefecture
LI Shuo, WANG Xintong, YANG Jibin, ZHANG Youjiang
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2022, (2): 84 -88 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2022.02.014

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ