New Way of Industrialization  for Zhangjiajie,a Tourism City
DENG Yulu
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2022, (2): 68 -72 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2022.02.011

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ