Changsha Dialect Recognition Based on CTC-GRU Model
LIANG Xiaolin, SHEN Xiangfei, LIANG Zhao, QIU Hailin
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2022, (2): 45 -52 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2022.02.008

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ