Synthesis, Structure, and Photoluminescence Properties of Mn(II)-Based Metal Complex
LIANG Yuxin, GAO Huizhi, WANG Xingyue, QI Zhikai
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2021, (6): 36 -40 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2021.06.006

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ