Exploration of TCM Talents Training Model Based on Informationized Knowledge Management System
SHI Ruiwen, LI Hao, GUO Yi, LIU Haigen, CHANG Wenlu, JIN Ximing, TANG Sisi, HU Jianfeng, PENG Cuiling, SHI Xiaoyue
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2021, (3): 92 -96 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2021.03.016

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ