Application of Monte Carlo Algorithm in Heat Transfer Model of Protective Clothing
LIU Qianlan, LEI Yihui, XIAO Yujiang, DONG Yaling
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2021, (3): 52 -56 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2021.03.009

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ