Design  of Surface Garbage Cleaning Robot
JIANG Xiaoyu, CHEN Jialiang, ZHOU Haolan
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2021, (3): 41 -44 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2021.03.007

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ