Classification Standard for One-Year Seedling of Phellodendron chinense
LIU Nianyuan, ZHONG Qingshan, XIANG Zuheng, PENG Xianfeng, ZENG Huijie, XIANG Hua, XIANG Ming, XIANG Caihai, HUANG Zhengming
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2021, (2): 65 -71 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2021.02.012

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ