Hemiboea gracilis Franch. var. guixiensis: A New Variety of Gesneriaceae from Hunan,China
TAN Lu, XIANG Xiaomei, LIU Bing, CHEN Gongxi
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2021, (2): 61 -64 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2021.02.011

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ