Quantum Network Monitoring Based on Teleportation
HUANG Shangjiang, ZHOU Xiaoqing, HU Xiaohuan, LUO Weidong
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2021, (2): 38 -44 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2021.02.007

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ