Extraction and Fatty Acid Analysis of Seed Oil of Discocleidion rufescens, a Species in Eeuphorbiaceae
LIU Zhaojun, PENG Zhen, ZHU LI, PENG Xiaolie, LIU Shibao
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2020, (3): 36 -39 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2020.03.007

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ