Community Characteristics of Reevesia Pubescens Xuefengensis in Gaowangjie National Nature Reserve, Hunan Province
WANG Benzhong, LIU Huihua, YANG Sen, PENG Jingbing, XIANG Shijun
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2020, (1): 73 -79 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2020.01.013

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ