Sliding Mode Control of Mobile Robot on Path Tracking
NING Hongbing, ZHU Junwei, DENG Xiaofei, CHENG Shanrong, HE Liang
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2020, (1): 30 -34 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2020.01.006

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ