Clinical Application of Lateral Rectus Approach in the  Treatment of Pelvic Acetabular Fracture of
XU Jing, QIU Tao, ZHANG Quan, YANG Yunping, HUANG Leijun
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2019, (6): 78 -80 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2019.06.015

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ