Rural Devitalization Through Green Industry in Wuling  Mountain Area, Hunan Province
WANG Bin, YAO Maohua
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2019, (6): 52 -55 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2019.06.010

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ