Adaptive Quantum Particle Swarm Optimization Algorithm Based on Normal Cloud Model
YU Dawei, ZHOU Haipeng, SUN Min, LI Yang, ZHANG Enbao, LI Qianqian
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2019, (6): 29 -39 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2019.06.006

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ