Course Arrangement System Based on Self-Adaptive Particle Swarm Optimization
JIN Jieli, JIAN Aiwen, ZHANG Shuo, ZHANG Xuanyu
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2019, (6): 17 -20 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2019.06.004

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ