Quality Detection and Quality Standard of Mori Cortex Medicinal Materials
LIU Yihan, TIAN Yungang, GUO Hongwei, WANG Jianxia, WEI Hua
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2019, (5): 45 -52 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2019.05.008

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ