Statistical Analysis and Risk Assessment of the Stormy Weather in Summer in Wuling-Mountain Area
LIU Jianguo, YUAN Jie, BAI Yeshan, YUAN Kun, YI Pan, YANG Haibing
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2019, (4): 70 -76 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2019.04.014

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ