Application of Artificial Neural Network in Information Filtering
WU Yifan,ZHU Longjiao,SHI Junping
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2019, (3): 17 -22 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2019.03.004

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ