Synthesis and Properties of Fluorescein Fluorescent Materials
LIU Limin,SHI Jianjun,ZHANG Xianfu
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2019, (1): 78 -83 .  DOI: 10.13438/j.cnki.jdzk.2019.01.019

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ