Bioinformatics Analysis of Trichoderma Reesei  Biodegrading Enzyme CIP 1 and CIP 2
ZHANG Hong,WEI Xueying,CHEN Jiabei,CHEN Sijia,HE Jianwu
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2018, (5): 53 -59 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2018.05.011

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ