Construction of Financial Supervision Index  System fro Wuling Mountainous Area of Western Hunan
LI Yangkuo,SHU Xiaohui,GUO Xiaodan
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2018, (2): 86 -89 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2018.02.018

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ