Physical Properties of Freon F-22 in External Electric Field
GUAN Yue,QIN Yushuang,LIU Bohan
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2018, (2): 26 -32 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2018.02.007

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ