Uniformity of Mixed Two-and-Four-Level Factorial Designs Under Lee Discrepancy
HU Liuping,LIU Jiaqi,WANG Kang,OU Zujun
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2018, (2): 13 -16 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2018.02.004

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ