Research Review of Tujia Medicines in the Wuling Mountain Area
YE Fan,CHEN Gongxi,TANG Zongxiang
Journal of Jishou University(Natural Sciences Edition) . 2018, (1): 86 -89 .  DOI: 10.3969/j.cnki.jdxb.2018.01.018

WeChat e-book chaoxing Mobile QQ